Metabol alkalos quiz

Metabol alkalos: kräkningar och diuretika – eller finns det mer att veta?

En hel del faktiskt! Läs inlägget om metabol alkalos och lägg 5 minuter på quizet för att testa dina kunskaper om en styvmoderligt behandlad syra-basrubbning som kan vara farligare än du tror för din patient.

Tyck till i kommentarsfältet, vi vill gärna ta del av dina åsikter!

Results

Bra jobbat! Alla rätt!

Tyvärr klarade du inte alla frågor.

Läs på lite till här på blodgas.se och gör om testet!

#1. Vad är definitionen för metabol alkalos i Sverige?

Det finns olika definitioner av metabol alkalos beroende på vilken litteratur man studerar. De är alla snarlika, men vi har valt definitionen från behandlingsprogrammet ”Akut internmedicin” (Stockholms Läns Landsting 2017) då den bäst överensstämmer med svenska provtagningsförhållanden och tar med Base Excess i definitionen.

#2. Vilket är det viktigaste organet för regleringen av kroppens HCO3-metabolism?

Njuren styr kroppens nivåer av HCO3 och elektrolyter vilket är viktiga komponenter i syra-bas balansen.

#3. Vad är den vanligaste läkemedelsorsakade anledningen till metabol alkalos?

Behandling med framförallt tiaziddiuretika mot hypertoni och loopdiuretika mot symtom vid hjärtsvikt är vanligt förekommande. Diuretikabehandling kan påverka syrabasbalansen genom störning av kroppens elektrolytbalans med metanol alkalos som följd.

#4. Vilket urinprov är en viktig del i provtagningen när man utreder metabol alkalos?

Kloridjoner och bikarbonatjoner är båda negativt laddade joner och står som motpol mot de positivt laddade jonerna i kroppen (som exempelvis natrium och kalium). Eftersom ett av kroppens starkaste reglerande system strävar efter elektroneutralitet behöver (något förenklat) summan av klorider och bikarbonat alltid vara ungefär samma. Det innebär att om den ena minskar, så ökar den andra, och tvärtom med påverkan på pH som följd. Detta eftersom bikarbonat påverkar syrabasbalansen. Kloridjoner utsöndras i olika hög grad i urinen vid olika tillstånd som kan orsaka metabol alkalos, varför en viktig pusselbit i utredningen blir mätning av urinklorider för att bättre förstå om det exempelvis kan finnas en hormonell orsak till syrabasrubbningen (som till exempel ökad mineralkortakoid aktivitet i kroppen).

#5. Vilken medicinorsakad orsak till metabol alkalos liknar effekterna av Gitelmans syndrom?

Gitelmanns syndrom är en ovanlig sjukdom som påverkar njurarnas reglering av elektrolytbalansen i kroppen och kan ge upphov till en hypoklorem hypokalem metabol alkalos. Detta är samma rubbning som kan ses vid behandling med tiaziddiuretika.

#6. Vilken vanlig sjukhusorsakad behandling kan orsaka metabol alkalos?

Behandling med ventrikelsond som är öppen kan leda till förluster av magsäcksinnehåll, och framförallt saltsyra, vilket ger upphov till metabol alkalos.

#7. Vilken av dessa elektrolytrubbnignar ger mest sannolikt upphov till metabol alkalos?

Hypokloremi ger upphov till metabol alkalos genom att bikarbonatnivåerna i blodet ökar för att upprätthålla elektroneutralitet.

#8. Vilket pH-värde är associerat med >45% mortalitet?

Metabol alkalos är ofta ett relativt snabbt övergående tillstånd och kroppen tolererar en mild metabol alkalos relativt väl. Vid mer uttalad kvarstående metabol alkalos påverkas centrala och perifera nervsystemet och symtom som konfusion, påverkat medvetande, ökad risk för epileptiska kramper och muskelryckningar kan ses. pH-värden >7,55 har kopplats till en mortalitet på ca 45%.

 

Mer information finns i följande artikel: Anderson LE, Henrich WL. Alkalemia associated morbidity and mortality in medical and surgical patients. South Med J 1987;80:729–33.

#9. Vilket av nedanstående endokrinologiska tillstånd kan mest sannolikt ge upphov till en metabol alkalos?

Ökad mineralkortikoid effekt som kan ses vid till exempel Cushings syndrom. Detta ger upphov till ökad absorption av natrium och vatten, minskade kaliumnivåer och ökad återupptag av bikarbonat i njuren med metabol alkalos som följd.

#10. Vad är en vanlig orsak till persisterande metabol alkalos (pH > 7.45) hos KOL-patienter som behandlas aktivt med NIV?

KOL patienter kan ha en kronisk koldioxidretention som leder till kompensatorisk metabol alkalos med höga bikarbonatvärden i blodet. Dock kan pH-värdena vara normala så länge patientens KOL inte försämras. De höga HCO3 nivåerna leder därmed till att kloridnivåerna i kroppen är låga och vid en akut exacerbation som behandlas med assisterad ventilation (NIV) regleras koldioxidvärdena snabbt till lägre nivåer medan bikarbonatnivåerna i kroppen är kvar på en högre nivå. Detta leder till återställande av pH och ibland även en metabol alkalos med högt pH som följd.

Om kloridnivåerna i kroppen är låga och inte ersätts i tillräckligt hög utsträckning via dropp eller genom kosten (som kan vara svårt vid akut respiratorisk insufficiens och sjukhusvård) kan låga kloridnivåer i kroppen leda till att en metabol alkalos i kroppen underhålls.

Finish